Cyfrannu nawr a'n cefnogi ni yn ein gwaith.                                   English

Cysylltu â ni

Phone 01286 685279

Address Uned 10
Galeri
Caernarfon LL55 1SQ

Emailinfo@monagwyneddmind.co.uk

 

 

Y diweddaraf o Flog Ynys Môn & Gwynedd Mind

Rheoli Pryder 18-35 oed

Cwrs Rholi Pryder i Bobl 18-35 oed yng Nghaernarfon
read more...

Gweithdai Celf

Mae rwan yn bosib i chi gofrestru ar ein gweithdai ‘Effaith Celf’ sy’n rhedeg o mis Medi.
read more...

100 Milltir er budd Ynys Môn a Gwynedd Mind

Ar Fehefin 9fed 2018 bydd Barry Roberts a 11 o'i ffrindiau yn beicio 100 milltir i godi arian i Ynys Môn a Gwynedd Mind
read more...

Grwp Llywio

Ydych chi’n berson ifanc 14-18 oed ac wedi defnyddio gwasanaethau Ynys Môn a Gwynedd Mind? Beth am ymuno â’n Grŵp Llywio?
read more...


Croeso

i wefan Mind Ynys Môn & Gwynedd.

Mind, yr elusen iechyd meddwl, ydym ni. Rydym yn credu na ddylai unrhyw un orfod wynebu problem iechyd meddwl ar ei ben ei hun.  Rydym yma i'ch helpu chi. Heddiw. Nawr. Rydym ar garreg eich drws, ar ben arall y ffon neu ar-lein. Pa un ai ydych chi'n teimlo o dan straen, yn dioddef o iselder new mewn argyfwng, byddwn yn gwrando, yn rhoi cefnogaeth a chyngor, ac yn ymladd eich achos. A byddwn yn brwydro am well triniaeth a pharch tuag at bawb sydd yn profi problemau iechyd meddwl.  

Rydym yn darparu gwybodaeth a gwasanaethau ynghylch iechyd a lles meddwl i drigolion Ynys Môn a Gwynedd yng Ngogledd Cymru. Rydym wedi ein lleoli yng Nghaernarfon ond rydym hefyd yn rhedeg gwasanaeth Allgymorth Gwledig ( Rural Outreachi wasanaethu'r gymuned ehangach.

Arwain ar Atal Gwarth

Prif ffocws gwasanaethau Mind Ynys Môn & Gwynedd yw gwaith ar atal gwarth. Ein nod yw mynd i'r afael a gwarth a chamwahaniaethu yn y gymuned ehangach trwy ein prosiectau, ein hyfforddiant a'n hymgyrchoedd. Ein prif nod yw creu cymuned lle mae pobl yn teimlo y gallant siarad yn agored am eu problem iechyd meddwl heb ofni cael eu gwrthod na dioddef camwahaniaethu. Ceisiwn hefyd hybu iechyd a lles meddwl sy'n bwysig i bob un ohonom. Mind Ynys Môn & Gwynedd yw un o'r ychydig sefydliadau sy'n cynnwys defnyddwyr gwasanaethau ym mhopeth a wnawn. Maent yn cymryd rhan ar bob lefel gan gynnwys cynllunio a darparu ein gwasanaethau a rhedeg ein sefydliad. Ein hamcan yw cynnig rol ystyrlon bob amser. Hyd y gallwn ni, rydym yn rhedeg pob prosiect yn y gymuned ehangach. 

 

 

Lles

 

Mae Mind Ynys Môn & Gwynedd yn ymroddedig i'r cysyniad o iechyd a lles i'r unigolyn yn ei gyfanrwydd. Mae gennym ddiddordeb penodol mewn defnyddio'r celfyddydau i hybu iechyd meddwl a lles.

 

Celfyddydau Creadigol

 

 

Rydym yn defnyddio'r celfyddydau fel ffordd o ddarparu gwasanaethau ac fel dull o fynd i'r afael a gwarth. Rydym yn cynnig ystod lawn o brosiectau o ansawdd uchel megis gwneud ffilmiau ac ysgrifennu creadigol. Rydym yn rhoi llwyfan i ddoniau a gallu, yn rhoi llais i'r bobl sy'n cymeryd rhan ac yn creu storiau credadwy am iechyd meddwl.

 

Cefnogaeth
mewn Argyfwng

C.A.L.L. llinell gymorth
Llinell Wrando a Chymorth Cymunedol
0800 132737

Samaritans
24hr call line
116 123

 

 

Cyfrannu

Cyfrannu

Dilynwch ni!